Học phần quản lý và Đề cương học phần

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Đề cương học phần

1

Thực vật ở nước

2

1. Trần Thị Lê Trang

2. Trương Thị Bích Hồng

 

Tải xuống

2

Thực hành thực vật ở nước

1

 Nguyễn Thị Thúy

 

Tải xuống

3

Động vật không xương sống ở nước

3

1. Trương Thị Bích Hồng

2. Đinh Văn Khương

 

Tải xuống

4

Ngư loại

3

1. Mai Như Thủy

2. Hoàng Thị Thanh

 

Tải xuống

5

Sinh thái thủy sinh

3

1. Đinh Văn Khương

2. Nguyễn Đình Huy

 

Tải xuống

6

Sinh lý động vật thủy sản

3

1. Phạm Phương Linh

2. Lê Minh Hoàng

3. Hoàng Thị Thanh

 

Tải xuống

7

Mô và phôi động vật thủy sản

3

1. Phạm Quốc Hùng

2. Mai Như Thủy

3. Nguyễn Thị Thúy (TH)

 

Tải xuống

8

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong nuôi trồng thủy sản

3

1. Lê Minh Hoàng

2. Đinh Văn Khương

3. Bành Thị Quyên Quyên

 

Tải xuống

9

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

1. Nguyễn Tấn Sỹ

2. Lê Minh Hoàng

Tải xuống