BỘ MÔN CƠ SỞ SINH HỌC NGHỀ CÁ

Thông báo

Giới thiệu bộ môn Cơ sở Sinh vật nghề cá

Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá được thành lập theo quyết định số 1109/QĐ-ĐHNT ngày 31 tháng 10 năm 2017. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc cơ sở ngành của Viện Nuôi trồng Thủy sản như: Sinh học đại cương, Thực vật ở nước, Động vật không xương sống ở nước, Sinh thái thủy sinh vật, Sinh lý động vật thủy sản, Mô phôi động vật thủy sản, Di truyền và chọn giống thủy sản, Nội tiết cá .....

Lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn tập trung vào: Sinh lý sinh thái ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản, Biến đổi khí hậu, Độc tố học trong môi trường Nuôi trồng thủy sản.