Học phần quản lý và Đề cương học phần

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Đề cương học phần

1

Thực vật ở nước

2

1. Trần Thị Lê Trang

2. Trương Thị Bích Hồng

 

Tải xuống

2

Thực hành thực vật ở nước

1

 Nguyễn Thị Thúy

 

Tải xuống

3

Động vật không xương sống ở nước

3

1. Trương Thị Bích Hồng

2. Đinh Văn Khương

 

Tải xuống

4

Ngư loại

3

1. Mai Như Thủy

2. Hoàng Thị Thanh

 

Tải xuống

5

Sinh thái thủy sinh

3

1. Đinh Văn Khương

2. Nguyễn Đình Huy

 

Tải xuống

6

Sinh lý động vật thủy sản

3

1. Phạm Phương Linh

2. Lê Minh Hoàng

3. Hoàng Thị Thanh

 

Tải xuống

7

Mô và phôi động vật thủy sản

3

1. Phạm Quốc Hùng

2. Mai Như Thủy

3. Nguyễn Thị Thúy (TH)

 

Tải xuống

8

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong nuôi trồng thủy sản

3

1. Lê Minh Hoàng

2. Đinh Văn Khương

3. Bành Thị Quyên Quyên

 

Tải xuống

9

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

1. Nguyễn Tấn Sỹ

2. Lê Minh Hoàng

Tải xuống

 

In

TT

Tên học phần

Số             tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Đề cương học phần

1

Nội tiết động vật thủy sản/ Endocrinology of aquatic animal

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

Tải xuống

2

Di truyền và chọn giống thủy sản/ Genetics and selective breeding for aquaculture

2

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên

 

Tải xuống

3

Sinh học phát triển động vật thủy sản/ Developmental biology in aquatic animals

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

 

Tải xuống

4

Sinh thái học nghề cá/ Fisheries ecology

2

TS. Đinh Văn Khương

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

 

Tải xuống

5

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản/ Application of biotechnology in aquaculture

2

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

 

Tải xuống

 

In

TT

Tên học phần

Số      tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Đề cương học phần

1

Nội tiết học

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

PGS.TS. Nguyễn Tường Anh

 

Tải xuống

2

Di truyền và chọn giống thủy sản

2

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên

 

Tải xuống

 

In