Các đối tác chính trong nước của Bộ môn

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
Khoa Nông nghiệp – Đại học Vinh
Trường Cao Đẳng Thủy sản Bắc Ninh
Khoa Thủy sản - Đại học Nông Lâm TPHCM
Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ
Khoa Thủy sản - Đại học Nông Lâm Huế
Công ty TNHH Uni President Việt Nam
Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Miền Trung

 

Các đối tác nước ngoài của Bộ môn

Đại học Bergen - NaUy
Đại học Tronheim - NaUy
Đại học Burapha – Thái Lan
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR)