DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN CỦA BỘ MÔN
 

Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp trong nước cũng như các đề tài/dự án hợp tác với các tổ chức nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực trong nuôi trồng thủy sản

 Danh mục các đề tài/dự án đang thực hiện

TT

Tên đề tài/ dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Heat wave impacts on the seed production of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

2018-2021

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ

2

Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ sản xuất giống cá bớp (Rachycentron canadum) tại Kiên Giang

TS Nguyễn Tấn Sỹ

2017-2020

Dự án SXTN cấp tỉnh Kiên Giang

3

Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) thông qua việc cải thiện dinh dưỡng cá bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu

PGS.TS Lê Minh Hoàng

2018-2021

Đề tài NAFOSTED 106.05-2017.343

4

How does thermal adaptation under global warming shape the susceptibility of tropical copepods to contaminants and toxic algal blooms?

TS. Đinh Văn Khương

2016-2018

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ


Danh mục các đề tài/dự án đã nghiệm thu

TT

Tên đề tài/ dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm hormone và bảo quản lạnh

TS. Lê Minh Hoàng

2014-2017

Đề tài NAFOSTED

106-NN.02-2013.69

2

Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri)

ThS. Trương Thị Bích Hồng

2013-2015

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

B2013.13.05

3

Nghiên cứu một số đặc tính lý, hóa học và bảo quản tinh trùng cá mú cọp (Mycteroperca tigris Valenciennes, 1833) tại Việt Nam

TS. Lê Minh Hoàng

2012-2015

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ

4

Khảo nghiệm thức ăn Sea master dùng nuôi cá Chẽm và cá Mú thương phẩm

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

2013 – 2013

Công ty Thăng Long

5

Nghiên cứu một số đặc tính và bảo quản tinh trùng của cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis)

TS. Lê Minh Hoàng

2011-2013

Đề tài NAFOSTED

106.08-2011.55

6

Thuần hóa, lưu giữ và nuôi sinh khối tảo xoắn Spirulina platensistrong môi trường nước mặn phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng phù hợp với điều kiện Việt Nam

ThS. Trần Thị Lê Trang

2011 - 2012

Trường Đại học Nha Trang

7

Thử nghiệm nuôi thu sinh khối và thu trứng bào xác Artemia trong ao đất ở khu ruộng muối Cam Ranh, Khánh Hòa

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

2007 - 2008

Bộ

GD & ĐT

8

Nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng sinh khối Artemia nuôi trong ao đất tại Khánh Hòa

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

2010 - 2011

Bộ

GD & ĐT

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ, HỘI THẢO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA BỘ MÔN


BÀI BÁO TRONG NƯỚC

1.        Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang, 2017. Ảnh hưởng của thời điểm chuyển đổi thức ăn đối với kết quả ương ấu trùng cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepede, 1802). Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tập 15, số 5, Tháng 8/2017. Tr. 582-589.

2.      Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Đình Mão, Đinh Thế Nhân, 2017, Ảnh hưởng của thức ăn là trùn chỉ và thức ăn công nghiệp lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá xiêm đá (Betta splendens Regan, 1910). Tạp chí Khoa học – Công Nghệ Thủy sản, tr85-90, Số 4/2017.

3.      Phạm Quốc Hùng, Phan Văn Út, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Văn Minh, Phạm Phương Linh, 2017.  Chu kỳ  phát triển buồng trứng và ảnh hưởng của Vitamin C lên một số đặc điểm sinh học sinh sản cá Dìa (Siganus guttatus). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Số 3+4/2017, trang 190-195.

4.        Ngô Văn Mạnh, Lại Văn Hùng, Hoàng Thị Thanh, 2017. Ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) từ giai đoạn ấu trùng lên cá giống. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam tập 21, số 10 tháng 10 năm 2017, trang 32-36.

5.        Nguyễn Tấn Sỹ, 2012. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến năng suất và chất lượng Artemia franciscana. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 8/2012, trang 89-92.

6.        Nguyễn Tấn Sỹ, 2012. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến năng suất và chất lượng Artemia franciscana. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 8/2012, trang 89-92.

7.        Trần Thị Lê Trang, Nguyễn Tấn Sỹ, Hoàng Thị Bích Mai, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy, 2012. Ảnh hưởng của pH và độ mặn đến sinh trưởng của Spirulina platensis Geitler, 1925 trong nước mặn. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 10/2012. Trang 73-76.

8.        Mai Như Thủy, 2011. Thành phần thức ăn tự nhiên của cá đục bạc (Sillago sihama forskal, 1775) ở vùng biển Khánh Hòa”. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 9 – 14.

9.        Nguyễn Tấn Sỹ, Trần Thị Bích Hà, Lại văn Hùng, Nguyễn Văn Hà (2011). “Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng Artemia franciscana”. Tạp chí Khoa học – công nghệ thủy sản. Số 4 – 2011, tr 74-79.

10.    Nguyễn Tấn Sỹ, Trần Thị Bích Hà, Lại Văn Hùng, Nguyễn Văn Hòa, 2011. Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng sinh khối Artemia franciscana. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 74 – 79.

11.    Nguyễn Tấn Sỹ (2009). Ảnh hưởng của độ mặn đến năng suất và chất ượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao ất tại Cam Ranh. Tạp chí Khoa học – công nghệ thủy sản. Số đặc biệt – 2009. Trang 14-18.

12.    Nguyễn Tấn Sỹ (2009). Ảnh hưởng của mật độ thả giống đến năng suất sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao đất tại Cam Ranh. Tạp chí Khoa học – công nghệ thủy sản. Số đặc biệt – 2009. Trang 35 - 39.

13.    Trương Sỹ Kỳ và Nguyễn Tấn Sỹ (1999). Nuôi sinh khối Artemia ở khu vực Đồng Bò – Nha Trang. Tuyển tập Báo Cáo Khoa học. Hội Nghị Sinh Học biển toàn quốc lần thứ IV. Tập II. Trang 948 – 951.

14.    Nguyễn Tấn Sỹ, Trương Sĩ Kỳ (1999). Đặc điểm dinh dưỡng của cá ngựa Đen (H.kuda) ở vùng biển Khánh Hòa. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập IX. NXB khoa học và kỹ thuật. Trang 325 – 330.

BÀI BÁO QUỐC TẾ

15.    Tran T.T., Janssens L., Dinh K.V., and R. Stoks (2018). Transgenerational interactions between pesticides and warming in a vector mosquito. Evolutionary Applications. Accepted.

16.    Guven O., L. Bach, P. Munk, K.V. Dinh, P. Mariani and T.G. Nielsen (2018). Microplastic does not magnify the acute effect of PAH pyrene on predatory performance of a tropical fish (Lates calcarifer). Aquatic Toxicology Accepted.

17.    Minh Hoang Le, Young Jin Chang, Arukwe Agustine. 2018.
Properties and activities of blood- or seawater-contaminated
wild-caught Striped Jewfish (Stereolepis doederleini) sperm. Aquaculture Research, 49:900-907.

18.    Minh Hoang Le, Hung Quoc Pham, 2017. Seasonal changes in the milt quality of Waigieu seaperch Psammoperca waigiensis: implication for artificial propagation. J World Aquacult Soc, First published: 19 October 2017, DOI: 10.1111/jwas.12473.

19.    Minh Hoang Le, Hung Quoc Pham, 2017. Cryopreservation of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis) sperm. Cryo Letters 38 (3), 178-186 (2017).

20.    Minh Hoang Le and Hung Quoc Pham, 2017. Sperm Motilities in Waigieu Seaperch, Psammoperca waigiensis: Effects of Various Dilutions, pH, Temperature, Osmolality, and Cations. J World Aquacult Soc, 48 (3): 435-443. doi:10.1111/jwas.12357.

21.    Minh Hoang Le, Vu Thai Hoa. 2017. Effect of cations on sperm motility of mangrove red snapper Lutjanus argentimaculatus. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 5, 10-14.

 

BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI THẢO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

22.    Khuong V. Dinh, Torkel Gissel Nielsen. Effects of global warming and pollutants on marine copepods across space and time. DTU Sustain, December 2017. Lyngby, Denmark

23.    Kirstine Underbjerg Toxværd, Khuong V. Dinh, Hjorth Morten, Torkel Gissel Nielsen. Preliminary results: deepsea oil spill in the Arctic – effects of pyrene on overwintering Calanus. DTU Sustain, December 2017. Lyngby, Denmark

24.    Tran, T., L. Janssens, K.V. Dinh and R. Stoks.Transgenerational effects of pesticide on vector mosquito Culex pipiens under global warming. SETAC Europe 28th Annual Meeting in Rome, Italy, May, 2018.

25.    Thanh-Son Dao, Jorge Nimptsch, Khuong V. Dinh, Claudia Wiegand. Tropical waters: Cyanobacterial dynamics and impact of their toxins over 3 generations on the tropical Daphnia lumholtzi. International Conference on Harmful Algae - ICHA, Nantes, France, October 2018.

26.    Minh Hoang Le, Thuy Thanh Thi Nguyen, 2018.. Asian – Pacific Aquaculture 2018, International Conference & Exposion (April 23 – 26, 2018).

27.    Nguyen M.V., Jordal A-E.O., Espe M., Conceição L., Yúfera M., Engrola S., Le M.H. & Rønnestad I. (2017). Feed intake and brain levels of appetite controlling neuropeptides in cobia is affected by elevated water temperatures. European Aquaculture Society, Dubrovnik- Croatia (17-20/10/2017).

28.    Nguyen M.V., Espe M., Conceição L., Le M.H., Yúfera M., Engrola S., Jordal A-E.O., Pham Q.H. & Rønnestad I. (2017). Growth, metabolism and n-retention in cobia at elevated water  temperatures - the role  of dietary methionine levels. European Aquaculture Society, Dubrovnik- Croatia (17-20/10/2017).

29.    Navarro-Guillén C., Nguyen M.V., Jordal A-E.O., Espe M., Conceição L., Engrola S., Le M. H, Rønnestad I (2018). Water temperature differentially affects the feed transit time through stomach and intestine in Cobia fry. International Symposium of Fish Nutrition and Feeding. Las Paimas- Spain (3-7/06/2018)

30.    Yúfera M., Nguyen M.V., Navarro-Guillén C., Moyano F.J., Jordal A-E.O., Espe M., Conceição L, Engrola S., Le M.H. & Rønnestad I (2018). Effect of rearing temperature on the digestive function in Cobia fry. International Symposium of Fish Nutrition and Feeding. Las Paimas- Spain (3-7/06/2018).

31.    Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Tấn Sỹ: “Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh trưởng và phát triển của tảo Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher, 1959” tham dự hội nghị khoa học Sinh thái nhiệt đới - Một số vấn đề khoa học và thực tiễn. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (07.3.1988 – 07.3.2018). Tổ chức ngày 30/11/2017 tại Hà Nội.