Học phần quản lý

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Đề cương HP

1

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

2

1. Vũ Trọng Đại

2. Phạm Thị Anh

Tải xuống

2

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

2

1. Phạm Đức Hùng

2. Phạm Thị Khanh

Tải xuống

3

Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

1. Lê Anh Tuấn

2. Nguyễn Văn Minh

Tải xuống

4

Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản

3

1. Lương Công Trung

Tải xuống

5

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

1. Nguyễn Văn Minh

2. Bành Thị Q. Quyên

3. Lương Công Trung

Tải xuống

6

Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản

3

1. Phạm Thị Khanh

2. Phạm Đức Hùng

Tải xuống

7

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4

1. Đàm Bá Long

2. Lương Công Trung

Tải xuống

8

Sản xuất giống và nuôi cá biển

3

1. Ngô Văn Mạnh

2. Đoàn Xuân Nam

Tải xuống

9

Sản xuất giống và nuôi giáp xác

3

1. Lục Minh Diệp

2. Trần Văn Dũng

Tải xuống

10

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

3

1. Vũ Trọng Đại

Tải xuống

11

Sản xuất giống và trồng rong biển

2

1. Phạm Thị Anh

2. Lê Anh Tuấn

Tải xuống

12

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

2

1. Phạm Thị Anh

2. Lương Công Trung

Tải xuống

13

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

2

1. Phạm Thị Anh

2. Trần Văn Dũng

Tải xuống

14

Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản (ngành BHTS)

4

1. Nguyễn Văn Minh

2. Đoàn Xuân Nam

3. Đàm Bá Long

Tải xuống

15

Nuôi trồng thủy sản (ngành QL NLTS, QLTS, KTNN)

3 (2)

1. Trần Văn Dũng

2. Lương Công Trung

Tải xuống

16

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

3

1. Phạm Đức Hùng

2. Lê Anh Tuấn

Tải xuống

17

Thực tập  Kỹ thuật nuôi thủy sản nước mặn, lợ

4

1. Vũ Trọng Đại

2. Đoàn Xuân Nam

3. Lục Minh Diệp

4. Trần Văn Dũng

Tải xuống

18

Thực tập Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt

4

1. Đàm Bá Long

2. Lương Công Trung

3. Nguyễn Văn Minh

4. Phạm Thị Anh

Tải xuống

19

Nhập môn nuôi trồng thủy sản

1

1. Lục Minh Diệp

Tải xuống

20

Thực tập nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản

1

1. Lục Minh Diệp

2. Vũ Trọng Đại

Tải xuống

 

In

TT

Tên học phần

TC

Cán bộ giảng dạy

Đề cương HP

1

Di truyền và chọn giống thủy sản

3(3-0)

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Q. Quyên

 Tải xuống

2

Nuôi thủy sản nâng cao

4(3-1)

TS. Lương Công Trung

TS. Ngô Văn Mạnh

TS. Lục Minh Diệp

 Tải xuống

3

Sinh lý – sinh hóa dinh dưỡng động vật thủy sản

2(2-0)

TS. Phạm Đức Hùng

 Tải xuống

4

Thiết kế thí nghiệm và phân tích số liệu trong nuôi trồng thủy sản

3(2-1)

TS. Lê Anh Tuấn

 Tải xuống

5

Nuôi thức ăn sống

2(2-0)

TS. Lục Minh Diệp

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

 Tải xuống

6

Sản xuất thức ăn tổng hợp

2(1,5-0,5)

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Phạm Đức Hùng

 Tải xuống

7

Phát triển nguồn lợi rong biển

2(2-0)

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Thái Ngọc Chiến (mời) - Viện III

 Tải xuống

 
In

TT

Tên học phần

TC

Cán bộ giảng dạy

Đề cương HP

1

Kỹ thuật phân tích trong nuôi trồng thủy sản

2(2-0)

TS. Lê Anh Tuấn

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

 Tải xuống

2

Các hệ thống nuôi trồng thủy sản

2(2-0)

TS. Lê Anh Tuấn,

TS. Lục Minh Diệp

PGS. TS. Lê Minh Hoàng

TS. Ngô Văn Mạnh

TS. Lương Công Trung

 Tải xuống

3

Di truyền và chọn giống thủy sản

2(2-0)

TS. Nguyễn Văn Minh

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

 Tải xuống

4

Dinh dưỡng ấu trùng và giai đoạn giống động vật thủy sản  

2(2-0)

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Phạm Đức Hùng

 Tải xuống

5

Dinh dưỡng động vật thủy sản bố mẹ

2(2-0)

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Phạm Đức Hùng

 Tải xuống

 
In