Đề cương chi tiết học phần

STT Tên học phần Số tín chỉ Giảng viên
1

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI GIÁP XÁC

3 Lục Minh Diệp
2

THỰC TẬP KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

4 Lương Công Trung
3

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM

3 Vũ Trọng Đại
4

THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

3 Phạm Đức Hùng
5

DINH DƯỠNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

2 Phạm Đức Hùng
6

THỨC ĂN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

3 Phạm Thị Khanh
7

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY SINH VẬT CẢNH

2 Phạm Thị Anh
8

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY ĐẶC SẢN

2 Phạm Thị Anh
9

KỸ THUẬT NUÔI THỨC ĂN SỐNG

2 Lục Minh Diệp