Thông báo

Thông báo Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2022-2025

  • 18/10/2022

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp số 4 – Trường Đại học Nha Trang.

Trân trọng!

     TM.CHI BỘ

        BÍ THƯ

                                                        Trần Văn Phước