Chi bộ Viện nuôi trồng Thủy sản

Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản hiện có 23 Đảng viên đang sinh hoạt (16 nam và 7 nữ), 22  Đảng viên chính thức và 01 Đảng viên dự bị

Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2017 - 2020
 

Danh sách Đảng viên Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản