Thông báo

Chương trình hội thảo cấp bộ môn

  • 01/06/2022

Chủ đề: “Tác động của biến đổi khí hậu lên chất lượng ấu trùng và giống cá biển”

Chủ trì hội thảo: TS. Nguyễn Tấn Sỹ – Trường Đại học Nha Trang

Thư ký hội thảo: ThS. Mai Như Thủy – Trường Đại học Nha Trang

Thời gian: từ 13h30, ngày 04/6/2022 (Thứ bảy)

Địa điểm: Phòng họp của Viện NTTS và link trực tuyến (https://meet.google.com/jyk-mgzt-rfe)

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

13h30 - 13h45

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

13h45 - 13h50

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS. Mai Như Thủy – Thư ký

13h50 - 14h00

Phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Tấn Sỹ – Chủ trì

14h00 - 14h20

Báo cáo số 1: Tổng quan chung về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên động vật thủy sản biển nhiệt đới (BC trực tuyến)

TS. Đinh Văn Khương

14h20 – 14h30

Báo cáo số 2: Tổng quan chung về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên chất lượng ấu trùng và giống cá biển

PGS. TS Lê Minh Hoàng

14h30 – 14h45

Báo cáo số 3: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên chất lượng ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon speciosus

SV. Nguyễn Tấn Khang – 60NTTS-1

14h45-15h00

Báo cáo số 4: Ảnh hưởng của chế độ cho ăn và nhiệt độ lên chất lượng ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon speciosus

SV. Hồ Thanh Tuyền – 60NTTS-2

15h00-15h15

Báo cáo số 5: Ảnh hưởng của màu sắc bể lên chất lượng giống cá khế vằn Gnathanodon speciosus nuôi ở nhiệt độ cao

SV. Châu Bích Liên – 60NTTS-1

15h15-15h30

Nghỉ giải lao

15h-30-15h45

Báo cáo số 6: Ảnh hưởng của mật độ và loại thức ăn đến chất lượng ấu trùng của cá khế vằn Gnathanodon speciosus trong giai đoạn chuyển đổi thức ăn

SV. Ngô Thanh Cẩm – 60NTTS-1

15h45-16h00

Báo cáo số 7: Ảnh hưởng kết hợp giữa nhiệt độ với ammonia lên chất lượng ấu trùng cá hồng mỹ Sciaenops ocellatus

SV. Võ Văn Nhật – 60NTTS-1

16h00-16h15

Báo cáo số 8: Xác định khả năng bắt mồi và hô hấp của ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon speciosus thông qua các ngày tuổi và nhiệt độ khác nhau

SV. Nguyễn Đức Toàn – 60NTTS-1

16h15 - 16h45

Thảo luận, góp ý

Toàn thể đại biểu

16h45 - 17h00

Tổng hợp ý kiến góp ý

Thư ký

17h00 - 17h15

Thông qua biên bản, kết luận hội thảo

Chủ trì

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu quan tam tham dự!

TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Minh Hoàng