Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ban Chủ nhiệm (BCN) Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành NTTS tổ chức họp phiên thứ 2 cập nhật CTĐT ngành NTTS  bậc đại học. Theo đó, BCN đã tập trung thảo luận về mục tiêu đào tạo (mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể), chuẩn đầu ra và cấu trúc nội dung CTĐT giữa các khối kiến thức.

Căn cứ kết quả khảo sát, điều tra và phỏng vấn các bên liên quan từ nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên, CTĐT ngành NTTS dự kiến sẽ tăng cường khối kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng cho các khối kiến thức ngành và chuyên ngành, tăng thời gian thực hành, thực tập và bổ sung một số học phần mới, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành NTTS trong tình hình mới. Ngoài ra chương trình NTTS mới kỳ vọng sẽ đảm bảo tính hiện đại và khả năng liên thông giữa các ngành gần.

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Bài viết trước

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam
Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

Bài viết liên quan