THÔNG BÁO

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Mã số: 9620301,
Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn An
Thời gian: 14 giờ, ngày 25 tháng 07 năm 2021
Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Viện NTTS , Số 09 Nuyễn Đình Chiểu- Nha Trang- Khánh Hòa

Trân trọng!