THÔNG BÁO

Vp Viện xin gửi đến Ban cán sự lớp danh sách CVHT năm học 2020-2021

Đề nghị BCS lớp thông báo cho các bạn sv được biết tên CVHT và thông tin liên lạc
Các công việc liên quan kỳ trước cần sự đánh giá của CVHT thì BCS lớp liên hệ với CVHT năm học 2019-2020
 
Trân trọng.
 
Tải danh sách tại đây