THÔNG BÁO

Luận án tiến sĩ cấp cơ sở- về đề tài: “ Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc nuôi vỗ thành thục và nâng cao kỹ thuật sản xuất giống cá trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) tại An Giang”

  • 11/06/2021

Luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tên đề tài: “ Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc nuôi vỗ thành thục và nâng cao kỹ thuật sản xuất giống cá trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) tại An Giang,

  • Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
  • Mã số: 9620301,
  • Của nghiên cứu sinh: Lê Văn Lễnh
  • Thời gian: 8 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2021
  • Địa điểm: Phòng C2, Số 09 Nuyễn Đình Chiểu- Nha Trang- Khánh Hòa