THÔNG BÁO

Chương trình Hội thảo khoa học sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản

  • 25/06/2021

Chủ trì hội thảo: TS. Nguyễn Tấn Sỹ

Thư ký hội thảo: ThS. Vũ Trọng Đại

Thời gian: từ 8h00, ngày 28/6/2021 (thứ 2)

Hình thức: trực tuyến trên Google Meet (meet.google.com/fjv-iyda-vhb)

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

8h00 - 8h15

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8h15 - 8h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS. Vũ Trọng Đại – Thư ký

8h30 – 8h45

Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Viện NTTS/Chủ trì hội thảo

TS. Nguyễn Tấn Sỹ - Chủ trì

8h45 - 9h00

Báo cáo số 1: Ảnh hưởng của mật độ và nhiệt độ vận chuyển tới tỷ lệ sống và chất lượng sinh sản của ốc nhảy da vàng Strombus canarium

SV. Đinh Văn Độ – Lớp 59NTTS-2

9h00 - 9h15

Báo cáo số 2: Đánh giá tác động của nhiệt đô, hạt vi nhựa và pyrene lên tỷ lệ sống, sinh trưởng, bắt mồi và tiêu hao oxy của ấu trùng cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus,1766)  

SV. Nguyễn Thị Hướng - Lớp 59NTTS-2

9h15 - 9h30

Báo cáo số 3: Khảo sát biến đổi bệnh lý và khả năng phát hiện sớm bệnh vi bào tử ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi tại Khánh Hòa bằng phương pháp nhuộm mô

SV. Đổng Nữ Hồng Chuyên - Lớp 60BHTS

9h30 – 9h45

Báo cáo số 4: Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản hàu hương Spondylus gloriosus (Dall, Bartsch & Rehder, 1938)

SV. Lương Qúy Long – Lớp 60NTTS-1

9h45 – 10h00

Báo cáo số 5: Đánh giá ảnh hưởng của Vitamin C bổ sung vào thức ăn trong việc nâng cao tỷ lệ số và miễn dịch cá bớp (Rachycentron canadum ) giai đoạn giống trong điều kiện mô phỏng biến đổi khí hậu

SV. Nguyễn Ngọc Lợi – Lớp 59NTTS-1

10h00 – 10h15

Báo cáo số 6: Ảnh hưởng của nhiệt độ, đồng sulphate và chế độ cho ăn lên tỷ lệ sống, sinh trưởng, khả năng bắt mồi và hô hấp của ấu trùng cá bớp Rachycentron canadum (Lineaus, 1766).

SV. Trần Trường Huy – Lớp 59NTTS-1

10h15 - 10h45

Thảo luận, góp ý

Toàn thể đại biểu

10h45 - 11h00

Tổng hợp ý kiến

ThS. Vũ Trọng Đại – Thư ký

11h00 – 11h15

Kết luận hội thảo

TS. Nguyễn Tấn Sỹ - Chủ trì