Công đoàn bộ phận Khoa Nuôi trồng Thủy sản, nay là Viện NTTS, được thành lập vào tháng 8 năm 1966, cùng với việc thành lập Khoa Nuôi trông Thủy sản - Trường Đại học Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn bộ phân Viện Nuôi trồng Thủy sản trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha trang. Công đoàn Viện NTTS đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thi đua phục vụ sự nghiệp.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức và người lao động trong Viện Nuôi trồng thủy sản.

2.    Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn bộ phận theo quy định của pháp luật.

3.    Phối hợp với Viện trưởng tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức trong Viện; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với Viện trưởng hoặc Ban lãnh đạo Viện cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức và người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ viên chức và người lao động.

4.    Tổ chức vận động cán bộ viên chức và người lao động trong khoa thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tham gia quản lý Viện, bộ môn, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5.      Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

II. Cơ cấu tổ chức

Công đoàn bộ phận Viện Nuôi trồng thủy sản gồm có 64 đoàn viên ở 3 tổ công đoàn:

1.      Tổ công đoàn Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá

2.      Tổ công đoàn Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

3.      Tổ công đoàn Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

 

III. Nhân sự Ban chấp hành

Ban chấp hành Công đoàn Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

1.      Chủ tịch: Lê Minh Hoàng

2.      Phó chủ tịch: Mai Đức Thao

3.      Ủy viên: Phạm Thị Khanh

Và các tổ trưởng công đoàn:

- Tổ trưởng công đoàn Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá: Hoàng Thị Thanh

- Tổ trưởng công đoàn Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản: Phạm Thị Anh

- Tổ trưởng công đoàn Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản: Tôn Nữ Mỹ Nga