PGS.TS Phạm Quốc Hùng
: PGS.TS Phạm Quốc Hùng
: Viện trưởng
: hungpq@ntu.edu.vn
: (0258) 2471396

Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo, tài chính, tổ chức và cán bộ.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

TS Nguyễn Tấn Sỹ
: TS Nguyễn Tấn Sỹ
: Phó Viện trưởng
: synt@ntu.edu.vn
: (0258) 2471396

Phụ trách công tác khoa học công nghệ, công tác sinh viên

TS Ngô Văn Mạnh
: TS Ngô Văn Mạnh
: Trưởng BM Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
: manhnv@ntu.edu.vn
: (0258) 2471396

Phụ trách công việc chung của Bộ môn, hỗ trợ Viện trưởng công tác của Viện.

PGS.TS Lê Minh Hoàng
: PGS.TS Lê Minh Hoàng
: Trưởng BM Cơ sở sinh học nghề cá
: hoanglm@ntu.edu.vn
: (0258) 2471396
ThS. Trần Văn Phước
: ThS. Trần Văn Phước
: Quyền Trưởng BM Quản lý sức khỏe động vật thủy sản
: phuoctv@ntu.edu.vn
: (0258) 2471396