PGS.TS Phạm Quốc Hùng
  : PGS.TS Phạm Quốc Hùng
  : Viện trưởng
  : hungpq@ntu.edu.vn
  : (0258) 2471396

  Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo, tài chính, tổ chức và cán bộ.

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  TS Nguyễn Tấn Sỹ
  : TS Nguyễn Tấn Sỹ
  : Phó Viện trưởng
  : synt@ntu.edu.vn
  : (0258) 2471396

  Phụ trách công tác khoa học công nghệ, công tác sinh viên

  TS Ngô Văn Mạnh
  : TS Ngô Văn Mạnh
  : Trưởng BM Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
  : manhnv@ntu.edu.vn
  : (0258) 2471396

  Phụ trách công việc chung của Bộ môn, hỗ trợ Viện trưởng công tác của Viện.

  PGS.TS Lê Minh Hoàng
  : PGS.TS Lê Minh Hoàng
  : Trưởng BM Cơ sở sinh học nghề cá
  : hoanglm@ntu.edu.vn
  : (0258) 2471396
  ThS. Trần Văn Phước
  : ThS. Trần Văn Phước
  : Quyền Trưởng BM Quản lý sức khỏe động vật thủy sản
  : phuoctv@ntu.edu.vn
  : (0258) 2471396