ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CÁC BỘ MÔN

Bộ môn: Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Cơ sở sinh học nghề cá

Bộ môn: Quản lý sức khỏe động vật thủy sản