Sinh hoạt học thuật Bộ môn

Thực hiện nhiệm vụ năm học và hoạt động thường kỳ, Bộ môn đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn lần 2 (ngày 29 tháng 11 năm 2019).

Giảng viên thuộc Bộ môn đã trình bày, trao đổi và thảo luận 02 báo cáo với chủ đề: (1) Chương trình tập huấn ngắn hạn: Ứng dụng kỹ thuật PCR để chẩn đoán bệnh do virus ở tôm (Tiếng Việt và Tiếng Anh); (2) Chương trình tập huấn ngắn hạn Sản xuất vi tảo phục vụ nuôi trồng thủy sản (Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản

Bài viết trước

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản
Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết tiếp theo

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết liên quan

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
24/04/2021

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
01/12/2019

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản
01/12/2019

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản