Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020

Để rà soát công tác năm học, Bộ môn đã tiến hành họp (sáng ngày 29/11/2019) để kiểm tra lại những nhiệm vụ đã thực hiện, đồng thời có kế hoạch và phân công thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ thực hiện trong tháng 12 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phổ biến công cụ quản lý công việc hiệu quả (canbo.ntu.edu.vn).

2. Rà soát những nhiệm vụ đã thực hiện trong thời gian qua.

3. Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ còn lại của năm học.

4. Ưu tiên công tác NCKH: đề tài các cấp (thực hiện, nghiệm thu, hợp đồng mới).

5. Rà soát định mức giảng dạy và NCKH của GV trong Bộ môn.

DỰ KIẾN NHIỆM VỤ CHÍNH THỰC HIỆN TRONG THÁNG 12

1. Tiếp tục GD, hướng dẫn TT chuyên ngành và công tác thi học kỳ.

2. Nhận xét đánh giá 02 bài giảng.

3. Nghiệm thu đề tài cấp Trường – cá khế vằn.

4. Hỗ trợ 02 nhóm đề tài SV NCKH mới hoàn thành hồ sơ.

5. Sinh hoạt học thuật Bộ môn.

6. Xây dựng kế hoạch hội thảo cấp Bộ môn về Bệnh học thủy sản.

7. Xây dựng đề án xin phòng để làm phòng thí nghiệm Bệnh học thủy sản.

8. Báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động Phòng Vi tảo.

Sinh hoạt học thuật Bộ môn

Bài viết trước

Sinh hoạt học thuật Bộ môn
Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết tiếp theo

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết liên quan

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
24/04/2021

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Sinh hoạt học thuật Bộ môn
01/12/2019

Sinh hoạt học thuật Bộ môn

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản
01/12/2019

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản