Họp bộ môn và sinh hoạt học thuật tháng 12

Thực hiện công tác năm học, Bộ môn đã tiến hành họp và sinh hoạt học thuật (chiều ngày 11/12/2019) với một số nội dung cụ thể sau:

Thực hiện công tác năm học, Bộ môn đã tiến hành họp và sinh hoạt học thuật (chiều ngày 11/12/2019) với một số nội dung cụ thể sau:

1. Họp Bộ môn

- Rà soát công tác quy hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ đến năm 2026.

- Công tác thi học kỳ 1: đề thi, chấm thi và phân công cán bộ coi thi.

- Phân công CBGD học kỳ 2.

2. Sinh hoạt học thuật Bộ môn

- Hướng dẫn Bộ môn sử dụng RUBRIC trong đánh giá học tập.

- Hướng dẫn Bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

- Bộ môn đăng ký sử dụng RUBRIC và xây dựng ngân hàng đề thi.

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020

Bài viết trước

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết tiếp theo

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết liên quan

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
24/04/2021

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
01/12/2019

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020

Sinh hoạt học thuật Bộ môn
01/12/2019

Sinh hoạt học thuật Bộ môn