Thầy Trần Văn Phước -  Q. Trưởng Bộ môn.

Di đông: 0905 265 931            

Email: phuoctv@ntu.edu.vn           

Fax: 02583 831 147


Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Danh mục