Thông báo

Thông báo Chuẩn bị công tác làm tốt nghiệp

  • Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 04/03/2021 (Thứ 5).
  • Hình thức: online (https://meet.google.com/gmz-omjp-gtv)
  • Thành phần: Tất cả SV làm TN do BM hướng dẫn.
  • Nội dung: Chuẩn bị công tác làm tốt nghiệp
Đề nghị các em SV dự họp đúng giờ và đầy đủ.
Trân trọng./.
Trần Văn Phước

Danh mục