Thông báo

Sinh hoạt học thuật và Sơ kết BM

BM thông báo lịch Sinh hoạt học thuật và Sơ kết BM như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (Thứ 6).

- Địa điểm: Phòng học C2.

- Thành phần: Toàn thể thành viên thuộc BM và đại biểu.

- Nội dung:

1. Sinh học học thuật BM: (i) Góp ý cập nhật ĐCHP Con người và môi trường - 2 TC; và (ii) Góp ý ĐCHP Thực tập tốt nghiệp Bệnh học thủy sản – 4 TC (Đây là học phần mới). 

2. Họp BM: Sơ kết học kỳ 1.

Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

TM.Bộ môn: Trần Văn Phước

Danh mục