Thông báo

Họp Bộ môn và Sinh hoạt học thuật BM tháng 12-2019

BM thông báo lịch họp BM và Sinh hoạt học thuật tháng 12 như sau:

- Thời gian: lúc 13 giờ 45 phút, ngày 11/12/2019 (Thứ 4).

- Địa điểm: Văn phòng Viện NTTS.

- Thành phần: Toàn thể thành viên thuộc BM và đại biểu quan tâm (SHHT).

- Nội dung:

          1. Họp BM: Rà soát kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ (BM) đến năm 2026.

          2. Sinh học học thuật BM: (i) Xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần; và (ii) Xây dựng RUBRIC trong đánh giá học tập.        

Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

TM.Bộ môn: Trần Văn Phước

Danh mục