Thông báo

Họp Bộ môn tháng 11/2019

Kính gửi: Quý thầy cô,

BM thông báo lịch họp tháng 11 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2019 (thứ 6).

- Địa điểm: Văn phòng Viện NTTS.

- Thành phần: Toàn thể thành viên thuộc BM.

- Nội dung:

1. Triển khai công cụ quản lý công việc (canbo.ntu.edu.vn).

2. Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy.

3. Rà soát công tác năm học của BM và GV.

Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

TM.Bộ môn

Trần Văn Phước

Danh mục