Thông báo

Bản tin Bộ môn từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2020


I. Tháng 01 năm 2020

1. Công tác thi học kỳ I NH 2019 – 2020.

2. BM cũng Lãnh đạo Viện đến Sở KHCN Cà Mau thảo luận và thống nhất nhiệm vụ quỹ gen về cá thòi lòi tại tỉnh Cà Mau.

3. BM đã nghiệm thu 1 đề tài cấp Trường về cá khế vằn do Ths Hứa Thị Ngọc Dung chủ nhiệm đề tài.

4. BM chủ trì họp nhóm GV xây dựng Phòng Thí nghiệm Bệnh học thủy sản.


II. Tháng 02 năm 2020

1. Rà soát điều kiện, số SV làm đồ án và chuyên đề TN ngành Bệnh học thủy sản.

2. Một số học phần đưa lên hệ thống Elearning (khi chưa có Thông báo bắt buộc).

3. Công tác tuyên truyền và phòng chống COVID-19.


III. Tháng 03 năm 2020

1. Nộp túi bài thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho Nhà trường quản lý.

2. Công tác hướng dẫn tốt nghiệp: hướng dẫn 13 đồ án (NTTS và BHTS), 05 chuyên đề (NTTS và BHTS) và 01 SV Thực tập tốt nghiệp (BHTS).

3. BM chủ trì cho GV vệ sinh và sắp xếp một số vị trí – PTN Bệnh học thủy sản.

4. BM xây dựng định mức thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH do BM quản lý.

5. Tập huấn và hỗ trợ GV giảng dạy elearning và Zoom.

6. BM hoàn thành đưa học liệu của các HP do BM quản lý lên hệ thống Elearning theo quy định.

7. Từ 30/3/2020, 100% giảng dạy trực tuyến bằng Elearning và Zoom.

8. Tiếp tục công tác hướng dẫn SV tốt nghiệp và phòng chống COVID-19.

IV. Tháng 04 năm 2020

1. Hướng dẫn, hỗ trợ SV làm quen và triển khai dạy học Elearning và Zoom.

2. Cập nhật ĐCCTHP giảng dạy theo Elearning và hoàn thiện theo góp ý.

3. Họp nhóm GV xây dựng PTN BHTS lựa chọn thiết bị cần thiết.

4. Đẩy mạnh NCKH trong BM: BM đã có 06/07 đề tài (02 cấp Trường và 04 đề tài SV NCKH) được thông qua Hội đồng cấp Viện đợt 1 (ngày 24/4/2020).

5. Nộp báo cáo sơ bộ năm học (do COVID-19) và giới thiệu BM (tiếng Anh). 

6. Tiếp tục công tác hướng dẫn SV tốt nghiệp và phòng chống COVID-19.

Danh mục