Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được thực hiện tại:

- Hệ thống giảng đường: đa dạng về kích thước phòng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

- Hệ thống các phòng thí nghiệm – thực hành: phòng kính hiển vi; Phòng TT Môi trường; Phòng TT Bệnh học thủy sản; Phòng TT Sinh lý – sinh thái; Phòng TH Dinh dưỡng và thức ăn; Phòng TN Hóa – Vi sinh.

- Hai phòng thí nghiệm chuyên sâu: Thí nghiệm Bệnh học thủy sản và Phòng Thí nghiệm Vi tảo do Bộ môn quản lý.

- Hệ thống Trung tâm và Trại sản xuất thủy sản: Trung tâm Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh thủy sản; Trại Cam Ranh (hải sản) và Trại Ninh Phụng (thủy sản nước ngọt).

- Hệ thống nuôi lồng bè trên biển của các công ty/doanh nghiệp và người dân (phối hợp).