Chương trình đào tạo Bệnh học thủy sản

I.1. Tên chương trình đào tạo

Tiếng Việt: Bệnh học thủy sản

Tiếng Anh: Aquaculture Pathology

I.2. Tên ngành: Bệnh học thủy sản     Mã số: 7620302

I.3. Trình độ đào tạo: Đại học

I.4. Hình thức đào tạo: Chính quy

I.5. Định hướng đào tạo: Ứng dụng

I.6. Thời gian đào tạo: 4 năm

I.7. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 155 tín chỉ (bao gồm cả kiến thức giáo dục thể chất và quốc phòng)

I.8. Khoa/Viện quản lý: Viện Nuôi trồng Thủy sản

I.9. Giới thiệu về chương trình:

Chương trình giáo dục đại học Bệnh học thủy sản đào tạo kỹ sư bệnh học thủy sản. Bên cạnh những kiến thức chung nhằm đào tạo toàn diện, về chuyên môn, chương trình tập trung vào các lĩnh vực chính: phát hiện, chẩn đoán và chữa trị các bệnh trong nuôi trồng thủy sản; quản lý dịch bệnh trên đối tượng thủy sản.