STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Đề cương chi tiết

1

Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

03

Trần Văn Phước

Tải xuống

2

Bệnh học thuỷ sản

03

Phan Văn Út

Tải xuống

3

Bệnh học thuỷ sản

03

Hứa Thị Ngọc Dung

Tải xuống

4

Bệnh ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản

03

Phan Văn Út

Tải xuống

5

Chẩn đoán bệnh ở động vật thuỷ sản

03

Lê Thành Cường

Tải xuống

6

Con người và môi trường

02

Trần Văn Phước

Tải xuống

7

Con người và môi trường

02

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Tải xuống

8

Con người và môi trường

02

Tôn Nữ Mỹ Nga

Tải xuống

9

Con người và môi trường

02

Trương Thị Bích Hồng

Tải xuống

10

Con người và môi trường

02

Mai Như Thuỷ

Tải xuống

11

Con người và môi trường

02

Đàm Bá Long

Tải xuống

12

Khuyến ngư và phát triển nông thôn

02

Tôn Nữ Mỹ Nga

Tải xuống

13

Kỹ năng viết báo cáo

02

Phạm Quốc Hùng

Tải xuống

14

Thực hành Bệnh học TS

01

Phan Văn Út

Tải xuống

15

Thực hành Bệnh học TS

01

Hứa Thị Ngọc Dung

Tải xuống

16

Thực tập Chuyên ngành BHTS

04

Lê Thành Cường

Phan Văn Út

Hứa Thị Ngọc Dung

Tải xuống