Đề cương chi tiết học phần

STT

Tên học phần

CBGD

Nội dung

1

Con người và môi trường

Trần Văn Phước

Đính kèm

2

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Đính kèm

3

Tôn Nữ Mỹ Nga

Đính kèm

4

Trương Thị Bích Hồng

Đính kèm

5

Bệnh học thủy sản

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

6

Phan Văn Út

Đính kèm

7

Bệnh do Ký sinh trùng gây ra ở ĐVTS

Phan Văn Út

Đính kèm

8

Bệnh do Vi khuẩn gây ra ở ĐVTS

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

9

Dược lý học

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

10

Thực tập chuyên ngành Bệnh học thủy sản

Phan Văn Út

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

 

 

Danh mục