Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật Thủy sản
Họp bộ môn và sinh hoạt học thuật tháng 12
15/12/2019
Họp bộ môn và sinh hoạt học thuật tháng 12

Thực hiện công tác năm học, Bộ môn đã tiến hành họp và sinh hoạt học thuật (chiều ngày 11/12/2019) với một số nội dung cụ thể sau:

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
Sinh hoạt học thuật Bộ môn
Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản