Đề cương chi tiết học phần

STT

Tên học phần

CBGD

Nội dung

1

Con người và môi trường

Trần Văn Phước

Đính kèm

2

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Đính kèm

3

Tôn Nữ Mỹ Nga

Đính kèm

4

Trương Thị Bích Hồng

Đính kèm

5

Bệnh học thủy sản

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

6

Phan Văn Út

Đính kèm

7

Bệnh do Ký sinh trùng gây ra ở ĐVTS

Phan Văn Út

Đính kèm

8

Bệnh do Vi khuẩn gây ra ở ĐVTS

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

9

Dược lý học

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

10

Thực tập chuyên ngành Bệnh học thủy sản

Phan Văn Út

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học kỳ II năm học 2019 – 2020

 

TT

Tên học phần

Tín chỉ

CBGD

Lớp/nhóm

Nội dung

1

Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2

Trần Văn Phước

59.NTTS 1 & 2

Chi tiết

2

Con người và môi trường

2

Trần Văn Phước

61.NTTS

Chi tiết

3

Con người và môi trường

2

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Nhiều lớp

Chi tiết

4

Con người và môi trường

2

Tôn Nữ Mỹ Nga

Nhiều lớp

Chi tiết

5

Con người và môi trường

2

Trương Thị Bích Hồng

60.KTETS

Chi tiết

6

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

3

Mai Đức Thao

60.NTTS & 60.BHTS

Chi tiết

7

Mô bệnh học

3

Phạm Thị Hạnh

60.BHTS

Chi tiết

8

Bệnh do virus gây ra ở động vật thủy sản

3

Phạm Thị Hạnh

59.BHTS

Chi tiết

9

Bệnh do nấm gây ra ở động vật thủy sản

3

Hứa Thị Ngọc Dung

59.BHTS

Chi tiết

10

Pháp luật về thú y thủy sản

2

Hứa Thị Ngọc Dung

59.BHTS

Chi tiết

11

Miễn dịch học và ứng dụng trong NTTS

2

Trần Vĩ Hích

59.NTTS 2

Chi tiết

12

Viễn thám và thông tin địa lý

2

Nguyễn Lâm Anh

59.NTTS 2

Chi tiết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

TT

Tên học phần

TC

CBGD / 

Lớp/nhóm HP

Nội dung

1

Bệnh do ký sinh trùng gây ra ở động vật thủy sản (bắt buộc)

3

ThS. Phan Văn Út

58.BHTS

Chi tiết

2

Bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật thủy sản (bắt buộc)

3

TS. Trần Vĩ Hích

ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

58.BHTS

Chi tiết

3

Bệnh học thủy sản (bắt buộc)

4

ThS. Phan Văn Út

ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

59.NTTS1,2

Chi tiết

4

Con người và môi trường (tự chọn)

2

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga

Nhiều lớp

Chi tiết

5

Địch hại và bệnh do yếu tố vô sinh ở động vật thủy sản (bắt buộc)

2

ThS. Phạm Thị Hạnh

59.BHTS

Chi tiết

6

Dịch tễ học (bắt buộc)

3

TS. Trần Vĩ Hích

59.BHTS

Chi tiết

7

Dược lý học (bắt buộc)

3

ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

59.BHTS

Chi tiết

8

Khuyến ngư và phát triển nông thôn (tự chọn)

2

ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga

ThS. Trần Văn Phước

58.NTTS1,2

Chi tiết

9

Kỹ năng viết báo cáo bệnh học thủy sản (bắt buộc)

2

TS. Phạm Đức Hùng

58.BHTS

Chi tiết

10

Miễn dịch học và ứng dụng trong NTTS (tự chọn)

3

ThS. Phạm Thị Hạnh

59.BHTS

Chi tiết

11

Nhập môn bệnh học thủy sản (bắt buộc)

2

ThS. Phan Văn Út

60.BHTS

Chi tiết

12

Ô nhiễm môi trường nước (tự chọn)

2

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

ThS. Mai Đức Thao

58.NTTS1,2

Chi tiết

13

Thực tập chuyên ngành BHTS (bắt buộc)

6

Đoàn CBHD thực tập BM

58.BHTS

Chi tiết