Đề cương chi tiết học phần

STT Tên học phần Số tín chỉ Giảng viên
1

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI GIÁP XÁC

3 Lục Minh Diệp
2

THỰC TẬP KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

4 Lương Công Trung
3

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM

3 Vũ Trọng Đại
4

THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

3 Phạm Đức Hùng
5

DINH DƯỠNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

2 Phạm Đức Hùng
6

THỨC ĂN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

3 Phạm Thị Khanh
7

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY SINH VẬT CẢNH

2 Phạm Thị Anh
8

SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY ĐẶC SẢN

2 Phạm Thị Anh
9

KỸ THUẬT NUÔI THỨC ĂN SỐNG

2 Lục Minh Diệp

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ II
 
 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ I
 
1. Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển
2. Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh
3. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

4. Sản xuất giống và nuôi cá biển [Ngô Văn Mạnh]

5. Học phần Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu [Phạm Đức Hùng]

6. Dinh dưỡng trong Nuôi trồng Thủy sản [Phạm Đức Hùng]

7. Kỹ thuật Sản xuất giống nuôi Giáp xác [Trần Văn Dũng]

8. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác [Lục Minh Diệp]

9. Nhập môn ngành Nuôi trồng thủy sản [Lục Minh Diệp]

 

TT

Tên học phần

Số TC

CBGD phụ trách

I. Trình độ Đại học và Cao đẳng

1

Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản

2 (1)

1. Lương Công Trung

2. Phùng Thế Trung

2

Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản

2 (1)

1. Phạm Thị Khanh

2. Phạm Đức Hùng

3. Lại Văn Hùng

3

Sản xuất giống và nuôi cá biển

2 (1)

1. Ngô Văn Mạnh

2. Đoàn Xuân Nam

3. Đàm Bá Long

4. Lục Minh Diệp

4

Thực tập  Kỹ thuật nuôi thủy sản nước mặn, lợ

2

1. Châu văn Thanh

2. Đoàn Xuân Nam

3. Phùng Thế Trung

4. Vũ Trọng Đại

5

Nuôi trồng thủy sản

Đề cương lớp 59 KTTS - Trần Văn Dũng

Đề cương lớp 59 QLTS - Lại Văn Hùng

2

 

 

3

1. Trần Văn Dũng
2. Lương Công Trung
3. Lại Văn Hùng
6

Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản

Thực hành Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản

3

3

 

1

 Phạm Thị Khanh