Đề cương chi tiết học phần

STT

Môn học

Tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

1

Động vật không xương sống ở nước

2 (1)

TS. Trương Thị Bích Hồng

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Nuôi trồng thủy sản

2 (1)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng và TS. Bành Thị Quyên Quyên

3

Ngư loại

2 (1)

ThS. Mai Như Thủy và ThS. Hoàng Thị Thanh

4

Công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản

3 (0)

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

5

Nhập môn ngành Nuôi trồng thủy sản

1 (0)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng và TS. Lục Minh Diệp

 

1

Động vật không xương sống ở nước

2 (1)

TS. Trương Thị Bích Hồng

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Nuôi trồng thủy sản

2 (1)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng và ThS. Bành Thị Quyên Quyên

3

Ngư loại

2 (1)

ThS. Mai Như Thủy và ThS. Hoàng Thị Thanh
4

Sinh thái thủy sinh vật

3 ThS. Nguyễn Đình Huy
5

Thực vật ở nước

2

2

ThS. Trần Thị Lê Trang

 

TT

Tên học phần

Số TC

CBGD phụ trách

I. Trình độ Đại học và Cao đẳng

1

Thực vật ở nước

2 (1)

TS. Trần Thị Lê Trang

2

Công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản

2 (1)

TS. Nguyễn Tấn Sĩ

3

Sinh lý động vật thủy sản

2 (1)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

4

Sinh lý người và động vật

2

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

5

Quản lý môi trường và dịch bệnh thủy sản

2 (1)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng